Meerjarenbegroting 2019-2022

Kaders en uitgangspunten

Inleiding

Uitgangspunt van het financiële beleid van onze gemeente is een structureel en reëel sluitende begroting. Dit betekent dat:

  • Structurele lasten worden gedekt door structurele baten;
  • De begroting duidelijk inzicht geeft welke baten en lasten incidenteel van aard zijn;
  • Budgetten in de begroting zijn gebaseerd op het bestaande beleid;
  • De meerjarenraming is gebaseerd op constante lonen en prijzen.

Onderdeel

Grondslag

Toelichting

Loonontwikkeling

2,50

Het percentage is gebaseerd op de gemiddelde CAO loonontwikkeling bij de sector overheid volgens het CBS.

Prijsontwikkeling

1,40

Het percentage is gebaseerd op de Macro Economische  Verkenningen van het CPB (maand maart 2018).

Rente

1,40

Het percentage is gebaseerd op de Macro Economische  Verkenningen van het CPB (maand maart 2018).

Huren en pachten

1,40

Het percentage is gebaseerd op de Macro Economische  Verkenningen van het CPB (maand maart 2018).

Subsidies

1,40

Het percentage is gebaseerd op de Macro Economische  Verkenningen van het CPB (maand maart 2018).

Belastingen

1,40

Het percentage is gebaseerd op de Macro Economische  Verkenningen van het CPB (maand maart 2018).

Leges en heffingen

1,40

Het percentage is gebaseerd op de Macro Economische  Verkenningen van het CPB (maand maart 2018).

Aantal inwoners

2019

2020

2021

2022

44.183

44.326

44.588

44.720

De prognoses zijn gebaseerd op StatLine Regionale prognose kerncijfers 2009-2040 van het CBS.

Aantal woningen

2019

2020

2021

2022

19.735

19.855

20.135

20.343

De prognoses zijn gebaseerd op StatLine Regionale prognose kerncijfers 2009-2040 van het CBS.

Toelichting op de gehanteerde afschrijvingstermijnen in de begroting 2019

In het financieel startdocument die de basis vormde voor het opstellen van de primaire begroting 2018 zijn enkele financieel technische harmonisaties beschreven. Onderdelen hiervan waren de harmonisatie van de afschrijvingsmethodiek en afschrijvingsduur. De effecten op de investeringen tot en met 2017 zijn verwerkt in het financieel startdocument. Voor de investeringen die worden afgerond in 2018 is op 31 januari 2018 door u een nieuwe nota activerings- en afschrijvingsbeleid vastgesteld. In de tabel in bijlage 2 van deze nota is een gecomprimeerd overzicht opgesteld van de nieuwe activa categorieën en de maximale afschrijvingstermijnen. Uitgangspunt hierbij was dat er zoveel mogelijk zou worden aangesloten bij de afschrijvingstermijnen van de voormalige gemeente Zevenaar.
Bij het opstellen van de begroting 2019 hebben wij geconstateerd dat door de vereenvoudigde en gecomprimeerde samenstelling er onvoldoende aangesloten kan worden bij de situatie van de voormalige gemeente Zevenaar. Dit geeft materiële en ongewenste effecten op de afschrijvingslasten van de nieuwe gemeente. Om dit te herstellen bieden wij u eind 2018 / begin 2019 een nieuwe nota aan. Deze nota doet recht aan de intenties en het vereiste inzicht. In deze begroting lopen wij vooruit op deze nieuwe tabel en hebben wij ook rekening gehouden met expliciete besluitvorming over afschrijvingstermijnen die door de voormalige gemeenteraden zijn genomen bij grote investeringen en bij specifieke investeringen die zijn gebaseerd op beheersplannen (bijvoorbeeld het watertakenplan).