Meerjarenbegroting 2019-2022

Raadsvoorstel en -besluit

Raadsvoorstel


Z/18/314390 INT/18/857955  

Onderwerp

Meerjarenbegroting 2019-2022

Zaaknummer

Z/18/314390

Documentnummer

INT/18/857955

Portefeuillehouder

Nanne van Dellen

Portefeuille

Financiën

Behandelend ambtenaar/afdeling

Koos van der Vate/Financiën

Telefoon

0316-595336

E-mail

k.vandervate@zevenaar.nl

  1. Samenvatting

Wij bieden u de meerjarenbegroting 2019-2022 ter vaststelling aan. Nadat u in januari jl. de eerste beleidsarme begroting van onze nieuwe gemeente hebt vastgesteld, hebt u bij de vaststelling van de kadernota tevens de beleidsrijke begroting 2018 vastgesteld. De bijgevoegde begroting 2019 kan dan ook worden gezien als de  eerste ‘reguliere’  begroting die wij u ter bespreking voorleggen.
Wij zijn verheugd dat wij u een structureel sluitende begroting kunnen presenteren. Daarnaast hebben we voldoende weerstandsvermogen om de risico’s die in de begroting zijn opgenomen op te kunnen vangen. Dit biedt ons het vertrouwen dat wij onze ambities uit het collegeprogramma voor de huidige bestuursperiode uit kunnen voeren.

 

2019

2020

2021

2022

Begrotingsresultaat (bedragen x € 1.000)

434

298

593

58

  1. Raadsvoorstel

De meerjarenbegroting 2019-2022 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp.

  1. Waarom naar de raad

In de artikelen 189 tot en met 195 van de Gemeentewet is geregeld dat de gemeenteraad jaarlijks de begroting van de gemeente vaststelt. De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is of dat dit evenwicht in de eerstkomende jaren tot stand zal worden gebracht.

  1. Doelstelling en beoogd resultaat

Bij ieder programma in de meerjarenbegroting wordt aangegeven wat de doelstellingen zijn en wat het beoogd effect van de inhoudelijke programmadoelstelling is.

Bij het onderdeel “wat willen we” in de programma’s zijn beleidsindicatoren opgenomen. Bij de Kadernota 2018-2022 hebt u met ons gesproken over het meetbaar maken van de realisatie van ambities door meetbare doelstellingen. In deze begroting is hier een eerste invulling aan gegeven. In de verschillende programma’s zijn de (vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording verplichte) beleidsindicatoren opgenomen, waarbij zoveel mogelijk een koppeling is gemaakt tussen de doelstellingen van het te voeren beleid en deze indicatoren. Om te zorgen dat wij nog meer kunnen sturen om onze doelstellingen te realiseren, zal vanaf deze begroting het opnemen van meetbare doelstellingen met bijbehorende indicatoren steeds verder  worden uitgebreid. Bij nieuw beleid zal expliciet aandacht zijn voor het meetbaar maken van doelstellingen. Zorgvuldigheid, duurzaamheid en eenvoud zijn de uitgangspunten bij het opstellen van indicatoren. Wij vinden het van belang dat er een goede koppeling ontstaat tussen ambities, doelstellingen met bij behorende indicatoren en benodigde activiteiten. Dat vergroot immers niet alleen de sturingsmogelijkheden maar ook de meetbaarheid en controlemogelijkheden van uw raad. Wij zien deze eerste invulling dan ook als een groeiproces.

  1. Argumenten en alternatieven

Het belang van een gezonde financiële huishouding van de gemeente staat voorop. De begroting moet structureel en reëel sluitend zijn en de risico’s die de gemeente loopt dienen op verantwoorde wijze in de begroting te zijn afgedekt. De nu voorliggende meerjarenbegroting 2019-2022 is structureel sluitend.

Financiële overzichten in deze begroting
De huidige meerjarenbegroting borduurt voort op de Kadernota 2018-2022. Deze kadernota had voor het jaar 2018 een besluitvormend karakter en hierdoor werd de in januari 2018 vastgestelde meerjarenbegroting voor 2018 en volgende jaren gewijzigd. Daarom hebben we ervoor gekozen de kadernota als basis voor de financiële overzichten in deze begroting te gebruiken. In de financiële overzichten bij deze begroting treft u geen informatie meer aan over de onderwerpen waarover u reeds een besluit heeft genomen  tijdens de behandeling van de op 5 juli 2018 vastgestelde kadernota. Om hierin toch inzicht te geven, hebben we in de bijlage ‘Overzicht mutaties Kadernota 2018-2022’  de informatie opgenomen over de veranderingen waarmee  tijdens de behandeling van de kadernota voor de jaren 2019-2022 is ingestemd. De financiële gevolgen van de tijdens de behandeling van de kadernota aanvaarde moties en amendementen zijn in deze begroting verwerkt.

Financieel meerjarenbeeld
Het actuele financiële meerjarenbeeld ziet er als volgt uit:

De aanpassingen zoals deze in de meerjarenbegroting 2019-2022  zijn doorgevoerd, staan opgesomd in de ‘Financiële hoofdlijnen’ (bladzijde 8) en het ‘Financieel meerjarenbeeld’ (bladzijde 155 tot en met 159). Hierbij betreft het de autonome ontwikkelingen, de actualisaties bestaand beleid en het nieuwe beleid (gesaldeerd tot de bedragen hierboven vermeld op de regel ‘Totaal mutaties Begroting’).

Financiële positie van de gemeente
De paragraaf Weerstandsvermogen geeft met de berekende weerstandscapaciteit en financiële kengetallen globaal inzicht in de financiële positie van onze gemeente.  Deze kengetallen moeten in samenhang worden bezien. Hieruit beoordelen wij de financiële positie van onze gemeente als matig. De vooruitzichten, met name op het gebied van de grondexploitaties, laten een positieve ontwikkeling zien. Het weerstandsvermogen om de risico’s af te dekken, is uitstekend.

Autorisatie van de budgetten
De autorisatie van de budgetten voor 2019 gebeurt bij de vaststelling van deze begroting en eventueel later door het vaststellen van wijzigingen van de begroting door uw raad. U autoriseert op het niveau van de in de programma's opgenomen budgetten voor het begrotingsjaar 2019 en stelt de budgetten voor de volgende jaarschijven voorlopig vast. De volgende jaarschijven 2020, 2021 en 2022 autoriseert u bij de betreffende begrotingsbehandeling in de komende jaren. Het eerste jaar na de herindeling is, ook wat de autorisatie betreft, een bijzonder jaar. Bij de behandeling van de Kadernota 2018-2022 op 5 juli 2018 hebt u structurele wijzigingen voor het dienstjaar 2018 geautoriseerd. Bij de behandeling van de huidige begroting autoriseert u, eventueel na vaststelling van amendementen, de budgetwijzigingen met ingang van 2019.
Op basis van deze autorisatie zijn wij bevoegd binnen de gestelde kaders uitgaven te doen en inkomsten te genereren. Dit geldt ook voor de investeringsbudgetten uit de jaarschijf 2019 die wij in het Meerjareninvesteringsplan presenteren. Uitzondering hierbij zijn die investeringsbudgetten (kredieten) waarbij u besluit de betreffende investering via een separaat raadsvoorstel te willen behandelen. Wij doen in de bijlage ‘Meerjareninvesteringsplan’ hiervoor een voorstel (“Ja”).

  1. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

De meerjarenbegroting maakt onderdeel uit van de Planning en Controlcyclus. Door middel van tussentijdse rapportages en de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid, de mate waarin doelen zijn behaald, de bereikte resultaten en financiële overschotten en tekorten.

  1. Communicatie

De digitale meerjarenbegroting zal op de portal van de gemeente Zevenaar https://zevenaar.pcportal.nll worden gepresenteerd. Bij dit raadsvoorstel treft u de begroting in pdf-formaat aan, zodat u ook op deze wijze kennis kunt nemen van de inhoud. In dit format treft u op meerdere plaatsen een herhaling van teksten aan. Dat is een technisch gevolg van het werken met een website.

  1. Kosten, baten en dekking

Zoals hierboven al aangegeven vertoont de ingediende begroting een structureel sluitend financieel beeld. Voor het overige verwijzen wij u naar de teksten, die hierover in de programma’s van de meerjarenbegroting zijn opgenomen. Daarnaast geven de toelichtingen die in de begroting zijn opgenomen bij de onderdelen ‘Hoofdlijnen’ en ‘Financieel meerjarenbeeld’ een inzicht in het totaal van de lasten en baten voor de komende jaren.

  1. Bijlagen

Volgorde

Documentnummer

Naam

1.

INT/18/860886

Meerjarenbegroting 2019-2022

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Michel Tromp

De burgemeester
Ella Schadd-de Boer

Raadsbesluit

Onderwerp
Zaaknummer
Documentnummer

Meerjarenbegroting 2019-2022
Z/18/314390
INT/18/857955

De raad van de gemeente Zevenaar;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:

Gelet op artikel 189 van de Gemeentewet

besluit:

De meerjarenbegroting 2019-2022 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op [in te vullen door griffie].

De griffier
E.M. Geldorp

De voorzitter
mevrouw mr. P. Schadd-de Boer