Meerjarenbegroting 2019-2022

Hoofdlijnen

Financiële hoofdlijnen

Inleiding

Nadat u in januari 2018 de eerste, beleidsarme begroting van onze nieuwe gemeente heeft vastgesteld, ligt nu de meerjarenbegroting 2019-2022 ter behandeling voor. Deze meerjarenbegroting borduurt voort op de Kadernota 2018-2022. Deze kadernota had voor het jaar 2018 een besluitvormend karakter en hierdoor werd de meerjarenbegroting voor 2018 en volgende jaren gewijzigd. Daarom hebben we ervoor gekozen de  kadernota als basis voor de financiële overzichten in deze begroting te gebruiken. In de financiële overzichten bij deze begroting treft u geen informatie meer aan over de besluitvorming tijdens de behandeling van de kadernota. Om hierin toch inzicht te verstrekken, hebben we in de bijlage 'Overzicht mutaties Kadernota 2018-2022' alsnog informatie opgenomen over de veranderingen waarover tijdens de behandeling van de kadernota voor de jaren 2019-2022 reeds is besloten.

In dit onderdeel van de begroting presenteren wij het financieel meerjarenbeeld op hoofdlijnen en geven wij globaal inzicht in de ontwikkeling van de algemene reserve en onze weerstandsratio. Voor een uitgebreide toelichting op de financiële ontwikkelingen verwijzen wij u naar de programma's en naar het hoofdstuk financiën.

Omdat ten tijde van het opstellen van deze begroting de behandeling van de voortgangsrapportage 2018 door uw raad nog niet heeft plaatsgevonden, wordt in de tabellen steeds een vergelijking gemaakt met de vastgestelde kadernota. Daarna volgt dan altijd eerst het effect van de 2e Voortgangsrapportage 2018, zoals die door ons aan u is voorgelegd. Eventuele amendementen op de rapportage zijn in de tabellen niet verwerkt.

Financieel meerjarenbeeld

Het actuele financieel meerjarenbeeld ziet er als volgt uit:

Structureel en reëel evenwicht

Op grond van de voorschriften (BBV) dienen wij inzichtelijk te maken of er in de begroting en meerjarenraming sprake is van een structureel evenwicht. Hiervoor is inzicht in de incidentele baten en lasten nodig. Incidentele lasten beïnvloeden het structurele begrotingssaldo positief en incidentele baten negatief. Door het saldo van de incidentele baten en lasten te betrekken bij het financieel meerjarenbeeld ontstaat een beter inzicht in het structurele evenwicht van onze begroting.

Op basis hiervan ziet ons structurele begrotingssaldo er als volgt uit:

Bij het onderdeel financiën presenteren wij het 'Overzicht van incidentele baten en lasten'. Per saldo zijn de incidentele lasten hoger dan de incidentele baten. Elimineren we deze heeft dit een positief effect op het structurele meerjarenbeeld.

Toelichting financiële ontwikkelingen

De belangrijkste financiële ontwikkelingen in deze begroting zijn:

Een toelichting op de bovenstaande posten kunt u terugvinden in het onderdeel 'Financieel meerjarenbeeld' en op de afzonderlijke programma's.
In de bijlagen is een totaaloverzicht van de mutaties opgenomen.

Weerstandsvermogen

In deze paragraaf gaan wij kort in op de ratio van het weerstandsvermogen.

Op basis van de recente actualisatie geeft de ratio de volgende uitkomst:

Ratio weerstandsvermogen = 

Beschikbare weerstandscapaciteit

=

36.160.000

=

2,5

Benodigde weerstandscapaciteit

14.600.000

Het weerstandsvermogen van onze gemeente kan als ruim voldoende worden gekenmerkt. De verwachte ratio weerstandsvermogen bedraagt 2,5. De ratio moet minimaal 1,0 zijn. Dit betekent dat de financiële risico’s ruim voldoende afgedekt worden.