Meerjarenbegroting 2019-2022

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden ruimtelijke ordening, grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) en wonen.

Wat willen we?

Wij willen een gemeente zijn waar het aantrekkelijk wonen, werken en leven is.

Ontwikkelingen

Economisch herstel
Het herstel van de economie in ons land heeft een grote impact op diverse activiteiten die wij als gemeente doen. Zeker op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening.

Verbod asbestdaken
Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden. Eigenaren van bouwwerken met een asbest dak zijn vanaf dat moment in overtreding en komen in aanmerking voor een handhavingstraject.  
Voorlichting en stimulering tot het tijdig verwijderen van dit asbest scheelt inzet capaciteit handhaving vanaf 2024.

Beleidskaders

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 5.052

4,2 %

Baten

€ 4.860

4,0 %