Meerjarenbegroting 2019-2022

Bedrijfsvoering

Inleiding

Deze paragraaf beschrijft de ontwikkelingen en speerpunten in de bedrijfsvoering van de gemeente Zevenaar. Met de term bedrijfsvoering wordt bedoeld de sturing en beheersing van alle primaire processen, ondersteunende processen en besturingsprocessen in de organisatie. In een goed functionerende bedrijfsvoering is de dienstverlening efficiënt georganiseerd en wordt de realisatie van beleidsinhoudelijke doelstellingen effectief ondersteund. Dit betekent aandacht voor onze kernwaarden; klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en samenwerking.
In deze paragraaf wordt een aantal speerpunten in de bedrijfsvoering toegelicht, waarbij voor zover relevant, aan de hand van enkele indicatoren zichtbaar wordt waar in de bedrijfsvoering op gestuurd wordt en welke doelen wij nastreven.