Meerjarenbegroting 2019-2022

Hoofdlijnen

Bestuurlijke hoofdlijnen

Basis op orde
In het tweede jaar na de gemeentelijke herindeling blijft onverminderd onze opgave om beter 'in control' te komen. Die noodzaak manifesteert zich binnen alle gemeentelijke domeinen. In het bestuurlijke domein richt die opgave zich vooral op de harmonisatie van beleid en regelgeving, het verbeteren van de bestuurscultuur, de doorontwikkeling van de P&C cyclus en het verder 0p orde brengen van het financieel beheer.
In het sociaal domein zijn met name de verbetering van de bedrijfsvoering en de kostenbeheersing door middel van preventie en betere organisatie van de zorg belangrijke opgaven. In het ruimtelijk domein vormt het wegwerken van achterstanden van het onderhoud van de openbare ruimte een belangrijke taak. Deze aanpak moet ervoor zorgen, dat de basis op orde komt.

Collegeprogramma
De basis op orde is natuurlijk niet de enige opgave waarvoor we de komende jaren staan. Het collegeprogramma voor de jaren 2018-2022, uitgewerkt en financieel vertaald in de door uw raad vastgestelde Kadernota 2018-2022, omvat een ambitieus programma voor de komende jaren.
Deze ambities richten zich op uiteenlopende zaken, zoals duurzaamheid, openbare ruimte, economie  en recreatie en toerisme. Ook investeringen in onderwijshuisvesting en de uitvoering van een met alle stakeholders afgestemd woningbouwprogramma vormen belangrijke bouwstenen  voor behoud en versterken van de leefbaarheid in de Zevenaarse kernen.

Externe ontwikkelingen
Daarnaast zijn er ook externe ontwikkelingen, die de komende periode de aandacht vragen, zoals de voorbereiding van het wegennet op de grote infrastructurele werken van doortrekking van de A15 en verbreding van de A12 en de invoering  van de Omgevingswet.

Participatie
Al deze opgaven vragen de komende  jaren veel inzet van bestuur en organisatie. Een goed samenspel tussen bestuur en ambtelijke organisatie is daarvoor onontbeerlijk, maar zeker zo belangrijk  vormt voor ons de betrokkenheid van onze inwoners bij de realisering van onze doelstellingen. Korte lijnen met onze inwoners, dorps- en wijkraden, verenigingen en maatschappelijke instellingen zijn nodig om tot een gedragen uitvoering van de maatschappelijke opgaven te komen en daar zetten wij volledig op in.