Meerjarenbegroting 2019-2022

De begroting is een uitwerking van alle beleidsvoornemens voor de komende vier jaren, de concrete activiteiten die daarbij horen en de middelen die nodig zijn om deze activiteiten uit te kunnen voeren. Periodiek leggen wij (tussentijds) verantwoording over deze begroting af in de voortgangsrapportages en jaarstukken.

  • Bij de bestuurlijke hoofdlijnen geven wij u een inkijk in de belangrijkste bestuurlijke aandachtspunten voor de komende jaren. Waar ligt de focus van onze ambities, wat willen wij bereiken. Bij de thema's en programma's worden deze ambities verder uitgewerkt.

  • Het financiële meerjarenbeeld van onze gemeente presenteren wij bij de financiële hoofdlijnen. Hier geven wij inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en het saldo van onze meerjarenbegroting. Ook is hier de weerstandsratio opgenomen. Deze ratio geeft inzicht in het vermogen van onze gemeente om financiële tegenvallers op te vangen.