Meerjarenbegroting 2019-2022

Overzicht van incidentele baten en lasten

Inleiding

Op grond van artikel 189 Gemeentewet ziet u erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. (Opmerking: hiervan kunt u afwijken als wij het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand brengen).

Hiermee wordt het volgende bedoeld:

  • structureel evenwicht = structurele lasten worden gedekt door structurele baten.
  • reëel evenwicht = geraamde baten en lasten in de begroting en meerjarenraming zijn volledig en realistisch.

Voor het inzicht in de financiële positie op korte en langere termijn is het voor u van groot belang om een goed beeld te hebben van het structureel begrotingssaldo.

Beleid(skaders)

Eind 2018 bieden wij u een geactualiseerde financiële verordening aan met daarin een onderdeel gewijd aan de incidentele lasten en baten. Voor wat betreft de invulling van het begrip 'incidenteel' volgen wij de handreiking in het BBV van maximaal 3 jaar. Wij doen ook een voorstel over de omvang aan van de te presenteren incidentele lasten en baten.
In het overzicht in deze begroting presenteren wij vooralsnog alle incidentele lasten en baten.

Overzicht van incidentele lasten en baten

Toelichting incidentele lasten en baten

De in het overzicht opgenomen incidentele lasten en baten betreffen middelen die voor een periode van maximaal drie jaar door u beschikbaar zijn gesteld voor het uitvoeren van projecten. Alleen de kosten voor de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021 en de dekking hiervan ten laste van de Algemene reserve lopen door tot de implementatie in 2022 volledig is afgerond.
In de meeste gevallen betreft dit voorstellen uit de Kadernota 2018-2022. Voor de toelichting op de verschillende posten verwijzen u deze keer naar deze kadernota. Hier zijn bij de verschillende programma's de posten uitgebreid toegelicht.