Meerjarenbegroting 2019-2022

Meerjareninvesteringsplan

In het meerjareninvesteringsplan vermelden wij de voor de komende vier jaren geplande investeringen. Het meerjareninvesteringsplan is bedoeld voor de bewaking van de planning en de voortgang van deze investeringen. De wijzigingen hebben vooral betrekking op de fasering van de investeringen die in het meerjareninvesteringsplan zijn opgenomen en daarmee op de raming van de lasten in de meerjarenbegroting. Het meerjareninvesteringsplan wordt jaarlijks geactualiseerd bij het opstellen van de kadernota en vastgesteld bij de begroting.
In de 2e Voortgangsrapportage en de Jaarstukken nemen wij het kredietenoverzicht op. In dit overzicht geven wij de stand van zaken weer van de beschikbaar gestelde en lopende investeringen.

Hierna presenteren wij het bijgestelde meerjareninvesteringsplan voor de jaren 2019-2022. Voor de toelichting op de geplande investeringen verwijzen wij u naar de betreffende programma's bij het onderdeel 'Wat kost het?'.
In onderstaande tabel is een kolom 'separaat voorstel' opgenomen. Wanneer in deze kolom een 'ja' is ingevuld dan komen wij bij u terug met een separaat raadsvoorstel.

Bedragen x €  1.000

 Omschrijving

Separaat

Start

Jaar

 Netto

Afschr.

Afschrijving

voorstel

jaar

gereed

inv.

termijn

2019

2020

2021

2022

Programma 2 - Verkeer en vervoer

Vervanging VRI Arnhemseweg

2019

2019

50

10

0

5

5

5

Planstudie Noordelijke Randweg

2019

2019

50

5

0

10

10

10

Planstudie doorstrekking Witte Kruis/MER

2019

2019

50

5

0

10

10

10

Parkeerautomaten

2019

2019

200

10

0

20

20

20

Investeren in veilige wegen

2019

2019

305

30

0

10

10

10

Aanpassing Arnhemseweg en weg Hengelder

Ja

2019

2019

250

30

0

8

8

8

Spoorverdubbeling Zevenaar-Didam

2019

2020

50

5

0

0

10

10

Reconstructie Halve maan

2019

2020

1.135

30

0

0

37

37

Oversteek Douwe Dekkerstraat

2019

2020

175

25

0

0

7

7

Herinrichting Kop van Tolkamer

Ja

2019

2020

900

30

0

0

30

30

Planvorming herinrichting Mercurion

2019

2021

75

5

0

0

0

15

Planvorming herinrichting Edisonstraat (inclusief aanbiedstation)

2019

2021

100

5

0

0

0

20

Herinrichting Babberichseweg

2019

2021

75

25

0

0

0

3

Planvorming herinrichting Doesburgseweg

2019

2022

100

5

0

0

0

0

Coördinatie en regie infrastructurele projecten in de uitvoering 

Ja

2019

2022

735

5

0

29

58

87

Advies en planvorming Project A15/A12 

Ja

2019

2022

660

5

0

26

52

78

Monitoring geluid, fijnstof en trillingen A12/A15 

Ja

2019

2023

245

5

0

10

20

30

Herinrichting parkeerplaatsen sportvelden Hengelder

2020

2021

200

25

0

0

8

8

Aanleg 2e viaduct 7Poort

Ja

2019

2021

2.750

30

0

0

0

92

Vervanging brug Eltenseweg

Ja

2022

2022

650

30

0

0

0

0

Totaal programma 2

8.755

0

128

285

480

Programma 3 - Economie

Herinrichten Raadhuisplein

Ja

2019

2019

690

25

0

28

28

28

Invullen gebouw Raadhuisplein 1

2019

2019

140

5

0

28

28

28

Herinrichten Markt en Muldershof 

Ja

2020

2020

840

25

0

0

34

34

Totaal programma 3

1.670

0

56

90

90

Programma 4 - Onderwijs

Carrousel/Maatjes - verbouw/aanpassing 

Ja

2019

2019

976

25

0

41

41

41

De Bem - schoolwoningen en tijdelijke huisvesting

Ja

2020

2020

4.200

40

0

0

105

105

Platanenlaan - verhuizing door tijdelijke huisvesting

Ja

2019

2019

0

nvt

0

0

0

0

Platanenlaan - herinrichting openbare ruimte

ja

2020

2020

270

30

0

0

9

9

Liemers college - gebouwen

Ja

2019

2019

577

40

0

14

14

14

Liemers college - grond

Ja

2019

2019

207

0

0

0

0

0

Tamboerijn - nieuwbouw

Ja

2020

2020

5.852

40

0

0

146

146

Totaal programma 4

12.082

0

55

315

315

Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie

Kunstgrasvelden (2 stuks)

2019

2019

80

10

0

8

8

8

Totaal programma 5

80

0

8

8

8

Programma 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

BAT-terrein - herinrichting voorterrein, inclusief fietsparkeren en ontsluiting

ja

2019

2019

594

25

0

24

24

24

Totaal programma 8

594

0

24

24

24

Totaal investeringen

23.181

0

271

722

917