Meerjarenbegroting 2019-2022

Bestuur en ondersteuning

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden bestuur, gemeentelijke organisatie, dienstverlening en belastingen.

Wat willen we?

We willen een faciliterende netwerkgemeente zijn. We willen open staan voor initiatieven van onze inwoners, organisaties en bedrijven. We richten ons op digitale dienstverlening en persoonlijke contacten.
We willen dat onze inwoners onze dienstverlening als goed en betrouwbaar ervaren. Onze gemeenteraad en college richten zich op integer, democratisch bestuur, waarbij het ons doel is transparant en open te zijn als bestuur.

Ontwikkelingen

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
De  Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) treedt in werking op 1 januari 2020. De wet  heeft veel gevolgen voor gemeenten. De belangrijkste gevolgen van deze wet zijn dat de arbeidsrechtelijke (rechts) positie van ambtenaren gelijk wordt aan die van werknemers in het bedrijfsleven en dat er een nieuwe (gewijzigde) Ambtenarenwet komt. De gemeente staat voor  een soepele en goede implementatie van de Wnra in Zevenaar per 1 januari 2020. Het gaat om de organisatorische, technische, procesmatige en inhoudelijke wijzigingen die als gevolg van de Wnra doorgevoerd moeten worden.

Beleidskaders

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 24.330

20,2 %

Baten

€ 82.467

68,6 %