Meerjarenbegroting 2019-2022

Verkeer, vervoer en waterstaat

Omschrijving

Dit programma gaat over verkeer en vervoer (wegen, openbare verlichting e.d.), parkeren en openbaar vervoer.

Wat willen we?

Wij willen een goede en veilige bereikbaarheid van de kernen en buitengebied voor alle verkeersdeelnemers. Het is ons doel een verkeersveilige gemeente te zijn met een goede bereikbaarheid en doorstroming van zowel het personen- als vrachtverkeer. Een optimale bereikbaarheid over de weg is een voorwaarde voor een gezonde economische structuur, onze aantrekkelijkheid voor de transportsector en daarmee voor het versterken van het logistieke profiel van Zevenaar. Ook de bereikbaarheid over water (onder andere laad- en losplaats) is hier onderdeel van. Deze optimale bereikbaarheid willen wij voor onze gemeente realiseren. De nieuwe ontsluiting van de gemeente op het rijkswegennet (A12 en A15) en de aanpassing van het onderliggende wegennet hierop, waaronder het mogelijk doortrekken van het Witte Kruis, zijn hiervoor van cruciaal belang. Als afgeleide van de infrastructuur voor het gemotoriseerde verkeer willen we een fietsvriendelijke en -veilige gemeente zijn. We beoordelen daarvoor de bestaande fietsvoorzieningen en maken inzichtelijk waar schakels niet voldoen, niet veilig zijn of ontbreken.

Ontwikkelingen

Verkeer en vervoer
We krijgen te maken met een bouwperiode. Eerst worden de gemeentelijke wegen aangepast op de nieuwe aansluitingen op het hoofdwegennet (2019). Als de gemeente klaar is gaat Rijkswaterstaat aan de slag met de verbreding van de A12 (2021-2023) en met de doortrekking van de A15. Dat vraagt de komende tijd veel aandacht van de gemeentelijke organisatie.

Beleidskaders

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 5.222

4,3 %

Baten

€ 455

0,4 %