Meerjarenbegroting 2019-2022

Sport, cultuur en recreatie

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden sport, kunst en cultuur, erfgoed, media (bibliotheek), openbaar groen en vrijetijdseconomie.

Wat willen we?

We willen een gemeente zijn waar inwoners prettig wonen en waar voldoende mogelijkheden zijn om te sporten, culturele activiteiten te ontplooien of hieraan deel te nemen en te recreëren.

Ontwikkelingen

Cultuur en educatie
Cultuur en educatie vormen steeds meer een middel om participatie te bevorderen. Cultuur wordt ingezet om te ondersteunen in complexe vraagstukken als vergrijzing, het bestrijden van eenzaamheid of de integratie van vluchtelingen.

Verenigingen
Verdere veranderingen zijn er te verwachten in het verenigingsleven. Teruglopende ledenaantallen en het lastiger vervult krijgen van bestuursfuncties worden de komende tijd uitdagingen voor onze samenleving.

Uitbreiding combinatiefunctie

Vrijetijdseconomie
Relevante ontwikkelingen op dit terrein nemen wij mee in het opstellen van het beleidsplan vrijetijdseconomie.

Beleidskaders

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 8.305

6,9 %

Baten

€ 1.040

0,9 %