Meerjarenbegroting 2019-2022

Sociaal domein

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden maatschappelijke ontwikkeling, jeugd, arbeidsparticipatie, leefbaarheid en wijkgericht werken, vrijwilligers- en mantelzorgbeleid. Samen vormen deze beleidsvelden het Sociaal Domein. Hier rekenen we ook natuur- en milieueducatie toe. Voor het realiseren van de opgaven in het Sociaal Domein nemen we ook onderdelen uit de beleidsvelden sport, cultuur, veiligheid, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, gezondheid en onderwijs mee die bij andere programma's zijn ondergebracht.

Om de doelstellingen op het gebied van jeugd en maatschappelijke ondersteuning te bereiken hebben we 10 integrale ontwikkelroutes opgesteld, waar we op in zetten om de zorg in onze gemeente beter te organiseren. Hiermee kunnen we inzet van duurdere zorg voorkomen en ook kostenbesparingen in maatwerkvoorzieningen realiseren.
De 10 ontwikkelroutes zijn:

 1. Vergroten van opgroeikansen
 2. Bevorderen gezonde leefstijl van inwoners
 3. Versterken samenwerking tussen zorg en veiligheid
 4. Bevorderen regie woonsituatie van kwetsbare inwoners (beschermd wonen)
 5. Bevorderen zelfstandig wonen ouderen
 6. Versterken van samenwerking maatschappelijke partners
 7. Vergroten van ruimte voor initiatieven
 8. Vergroten toegankelijkheid van informatie, advies, ondersteuning en zorg
 9. Vergroten grip op kosten en flexibiliteit om in te spelen op innovatie inkoop en initiatieven van inwoners en andere partners
 10. Versterken van het tellen, luisteren en vertellen om ontwikkelingen in het sociaal domein te volgen (verhalen inwoners, cliëntervaring, kwantitatieve informatie).

Wat willen we?

Wij willen de kansen en mogelijkheden van (kwetsbare) inwoners vergroten.

Ontwikkelingen

Beschut werk wordt verbreed
Het budget voor activering van en dienstverlening aan mensen in een kwetsbare positie wordt verhoogd, waarmee op landelijk niveau voor 30.000 extra personen de mogelijkheid voor beschut werk ontstaat. Dit leidt ertoe dat meer mensen met een beperking betaald werk kunnen verrichten, omdat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om meer beschutte werkplekken te organiseren, maatwerk te bieden richting werk of werkgevers te ‘ontzorgen’.
Het aantal te realiseren werkplekken voor de gemeente Zevenaar bedraagt voor eind 2018: 10  en ultimo 2019: 13. Op basis van het aantal verzoeken om een beschutte werkplek zijn op dit moment 2 inwoners uit Zevenaar hiervoor geïndiceerd. De RSD is in gesprek met betrokkenen om de mogelijkheden van een beschutte werkplek vorm te geven.

Voorkomen armoedeval
Wanneer mensen vanuit de bijstand aan het werk komen, is het van belang dat ze er ook echt op vooruit gaan. Daarom wil het kabinet met gemeenten afspraken maken over het lokaal beleid om de armoedeval te verkleinen. Ook blijft de huidige ruimte voor experimenten in de Participatiewet om bijstandsgerechtigden weer actief te krijgen op de arbeidsmarkt. Het regeerakkoord kondigt onder andere aan:

 • verbeteren toegang gemeentelijke schuldhulpverlening
 • betere samenwerking met partijen om oplopen van schulden te voorkomen
 • preventie uithuisplaatsing, zeker als er kinderen bij betrokken zijn
 • ruimte geven aan gemeenten om lokaal te experimenteren
 • de overheid moet zelf als schuldeiser beter de beslagvrije voet respecteren en ruimte voor betalingsregelingen wordt verruimd
 • samen met gemeenten en organisaties wordt landelijk dekkend netwerk van vrijwilligersprojecten gericht op schuldhulp georganiseerd
 • extra geld van kabinet voor voorkomen van schulden/bestrijding van schulden in het bijzonder onder kinderen

Ontwikkeling abonnementstarief eigen bijdrage
Het kabinet wil in 2019 een vaste maximale bijdrage Wmo van € 17,50 invoeren. Vanaf 2020 geldt het abonnementstarief. Hiermee betalen alle inwoners die gebruik maken van Wmo-voorzieningen een vaste bijdrage van € 17,50 per vier weken onafhankelijk van het zorggebruik, inkomen en vermogen. De minister wil niet-AOW-gerechtigde meerpersoonshuishoudens geen eigen bijdrage laten betalen. Voor 2019 geldt een tussenvariant. Onduidelijk is of de inning van de vaste bijdrage van € 17,50 per 2020 centraal of decentraal plaatsvindt en of gemeenten of het CAK dit verzorgen. Het rijk compenseert de gemeenten voor inkomstenderving (door Rijk begroot op € 145 miljoen). Dit is naar verwachting onvoldoende voor volledige compensatie. Wij volgen de ontwikkelingen en bekijken wat de consequenties zijn.

Beleidskaders

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 49.396

41,0 %

Baten

€ 12.473

10,4 %