Meerjarenbegroting 2019-2022

Overzicht activiteiten collegeprogramma

Toelichting

In 2018 zijn wij als college van de nieuwe gemeente Zevenaar ambitieus gestart. Op basis van het coalitieakkoord ’Vernieuwend Verder’ hebben wij een collegeprogramma vastgesteld. De in het overzicht opgenomen activiteiten zijn zaken die wij in de jaren 2018-2021 op gaan pakken en tot een goed einde gaan brengen.
Wij constateren dat we in 2018 een goede start gemaakt hebben. De meeste activiteiten verlopen volgens planning en binnen de beschikbaar gestelde budgetten. Op een enkel onderdeel is in de 2e Voortgangsrapportage 2018 bijsturing nodig. Op basis van de bijsturing gaan wij de activiteiten in 2019 verder oppakken en binnen de bijgestelde kaders uitvoeren.

In de voortgangsrapportages en de jaarstukken rapporteren wij uitgebreid over de voortgang van de  activiteiten. Hierbij doen wij, indien van toepassing, ook voorstellen voor bijsturing. In deze begroting geven wij alleen inzicht op hoofdlijnen.