Meerjarenbegroting 2019-2022

Voorwoord

Inleiding

In de raadsvergadering van 4 en 5 juli 2018 hebt u de kadernota 2018-2022 behandeld. De nu voorliggende meerjarenbegroting 2019-2022 is een verdere uitwerking van de door u op deze wijze ingevulde kaderstellende rol van de raad. De definitieve besluitvorming vindt plaats bij de behandeling van deze meerjarenbegroting in uw vergadering van 7 november 2018.

Behalve de uitwerking van de kadernota zijn in deze begroting ook enkele actuele ontwikkelingen en -in incidentele gevallen- ook posten wegens nieuw beleid opgenomen. In de hoofdstukken 'Financiële hoofdlijnen' en 'Financieel meerjarenbeeld' wordt dit nader toegelicht.
Net als in de kadernota is in deze meerjarenbegroting de uitwerking opgenomen van het coalitieakkoord 'Vernieuwd verder' en ons hier op gebaseerde collegeprogramma.

Opbouw

Deze meerjarenbegroting hebben wij, ook weer voortbordurend op de kadernota, ingericht op basis van de zogenaamde 3 W-vragen (Wat willen we? Wat doen we? Wat kost het?). Hierbij hebben wij onze ambities uit het collegeprogramma, de uitwerking van het coalitieakkoord 'Vernieuwend Verder', vertaald in concrete activiteiten en middelen. Bij “wat willen wij doen” hebben we naar aanleiding van de behandeling van de kadernota een start gemaakt met het opnemen van beleidsindicatoren.

Voor de uitwerking van onze ambities  zijn de volgende thema’s leidend geweest:

  1. Participatie
  2. Sociaal domein en leefbaarheid
  3. Economie en vrijetijdseconomie
  4. Duurzaamheid
  5. Mobiliteit en bereikbaarheid
  6. Verbeteren bestuurscultuur

Naast deze thema's presenteren wij in deze begroting uiteraard ook de programma's.

Ambities

In deze begroting zijn onze ambities uit het collegeprogramma voor de komende vier jaar verwerkt. Niet alle activiteiten kunnen (tegelijkertijd) worden uitgevoerd. De prioritering en realisatie (planning en ambitieniveau) stelt u jaarlijks vast in de reguliere P&C-cyclus. Dit gebeurt vanuit de bestuurlijke ambities en wensen, maar ook rekening houdend met de beschikbare capaciteit (in menskracht en middelen).

Onze belangrijkste ambitie is het na de herindeling op orde krijgen van de basis en 'in control' komen. Zaken als beleidsharmonisatie, infrastructurele opgaven, dienstverlening en ons HR-beleid krijgen hierbij eerst onze aandacht. Wij gaan eerst afmaken waar we aan begonnen zijn, voor we nieuwe activiteiten opstarten. Dit betekent dat we realistisch moeten zijn voor wat betreft de realisatie van onze ambities. Met zaken als duurzaamheid maken we een start, maar de uiteindelijke stip op de horizon in de vorm van een aardgas loos Zevenaar en een CO2 neutrale gemeente zullen wij in deze begrotingsperiode niet realiseren.

Financiën

In het coalitieakkoord is afgesproken dat een gezond en solide financieel beleid zal worden gevoerd. Dit vraagt om een structureel en reëel sluitende meerjarenbegroting en een weerstandscapaciteit  die op voldoende peil is om de risico’s af te dekken. Volgens ons voldoen wij aan dit uitgangspunt.
Dit betekent wel dat onze financiële mogelijkheden begrensd zijn en dit uitgangspunt mede bepalend is voor de realisatie van onze ambities en de termijn waarop we dit doen.  

De komende jaren werken rijk, provincies en gemeenten aan een interbestuurlijk programma (IBP) voor gezamenlijke bestuurlijke aanpak van de maatschappelijke opgaven van deze tijd. In de algemene uitkering van het rijk is rekening gehouden met dit bestuursakkoord. Hoewel wij denken al veel van de opgaven in onze ambities te hebben opgenomen, hebben wij in afwachting van meer duidelijkheid over de bestuurlijke afspraken een bedrag oplopend tot structureel € 1 miljoen in 2022 gereserveerd voor de uitvoering van dit bestuursakko0rd.

Daarnaast kunnen ook de uitkomsten van de aangekondigde onderzoeken naar aanpassing van de infrastructuur, denk aan de Noordelijke randweg en de doortrekking van het Witte Kruis, alsook de HR kadernota, de visie duurzaamheid (warmtevisie) en het beleidsplan recreatie en toerisme  de komende periode om extra middelen vragen. Het is verstandig ook hiervoor een financiële ruimte aan te houden.

Planning/verdere procedure

Het behandelschema ziet er als volgt uit:

  • Inloopbijeenkomst
  • Commissies
  • Raadsvergadering

22 oktober 2018
22, 23 en 25 oktober 2018
7 november 2018

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Michel Tromp
secretaris

Ella Schadd-de Boer
burgemeester